Rarefacció de l’aire pel que fa al vapor d’aigua


Disminució acusada de la quantitat de vapor d’aigua de l’aire per damunt del nivell altitudinal en què s’assoleix la precipitació màxima.