Límit sec


Anomenat també límit àrid, representa l’altitud a partir de la qual, en el vessant d’una muntanya, la precipitació comença a disminuir fortament i la vegetació esdevé més escadussera i amb unes dimensions més reduïdes, de manera que desapareixen els arbres. En altres muntanyes, com en el cas del Principat d’Andorra, hi ha un límit fred que representa l’altitud a la qual el desenvolupament de les espècies arbòries es veu impossibilitat per temperatures massa baixes.