EL CENTRE D’ESTUDIS DE LA NEU I DE LA MUNTANYA D’ANDORRA

(redactat per membres d’aquesta entitat)

 

El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) és una entitat de recerca de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA).

A nivell administratiu, l’IEA és una entitat amb capacitat jurídica pròpia, creada per llei l’any 1978. Amb l’entrada en vigor de la Constitució l’any 1993, les finalitats de l’IEA es van adaptar a la nova situació jurídica d’Andorra i mitjançant una reforma legislativa de l’any 1996, l’IEA es va convertir en l’entitat de recerca oficial del Principat d’Andorra.

La recerca a Andorra no és una competència exclusiva de l’IEA. Molts departaments del Govern, així com empreses públiques i el sector privat dediquen part dels seus esforços a la investigació. En tot cas, sí que es pot afirmar que l’IEA té com a únic objectiu la recerca i la difusió dels resultats obtinguts, tant a la comunitat científica com a la població en general.

Dèiem al principi que l’IEA va esdevenir el centre oficial de recerca d’Andorra amb motiu de la modificació de la Llei de l’any 1996. A partir d’aquesta data, i de manera escalonada, l’IEA va construir tres centres d’investigació amb la idea d’incidir sobre aspectes d’Andorra poc coneguts. Es va crear el Centre de Biodiversitat, amb la finalitat de fer un seguiment de tots els indicadors biòtics que donen informació sobre la salut del medi andorrà; es va crear el Centre de Ciències de la Terra, dedicat bàsicament a la geologia, als riscos naturals i al coneixement del nostre substrat geològic i finalment es va crear el Centre de Recerca en Estudis Sociològics, amb la idea d’estudiar la població i el seus comportaments.

Els primers anys van ser els anys destinats a donar les primeres passes i a consolidar els tres centres.

Una vegada els centres van estar consolidats, l’any 2005 es va creure oportú d’unificar el Centre de Biodiversitat i el Centre de Ciències de la Terra sota un mateix paraigua amb la denominació de CENMA. Va néixer d’aquesta manera un potent centre de recerca dividit en dues unitats: la biòtica i la física. S’aconseguia d’aquesta manera la unificació de treballs amb un objectiu comú: dotar aquests projectes de la transversalitat necessària per ser coherents amb les finalitats, unificar esforços i criteris en la difusió, i dotar el país d’un centre de referència la recerca del qual vol ser aplicada.

Després d’uns anys de funcionament, el CENMA és una entitat ben consolidada, amb projectes de recerca ben definits, amb un grup de treball altament qualificat i amb un reconeixement que va més enllà de les nostres fronteres.

En aquests moments el CENMA té ben definides les seves línies de recerca.

 

La unitat del medi físic

Amb relació a la unitat del medi físic, la major part de la feina gira al voltant de la neu, la meteorologia, la variabilitat climàtica i el canvi climàtic, i la geologia. Una altra part important del treball està relacionada amb els riscos naturals: allaus de neu, terratrèmols, moviments de vessant, etc.

L’estudi de la neu i del mantell nival ocupa bona part de les activitats d’hivern. De manera periòdica es fan sortides de camp per tal d’estudiar el mantell nival amb la realització de perfils de neu i de testos d’estabilitat. Aquestes activitats es complementen amb cursos de formació adreçats a la població en general i, en particular, a totes les persones que tenen interès per les activitats de muntanya hivernal. Aquests cursos es fan a través de l’EDNA (Espai de neu i allaus), creat conjuntament amb el Cos Especial de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya i el departament d’Indústria del Govern d’Andorra.

L’elaboració del mapa geològic i en concret l’estudi detallat del sector sud d’Andorra són una de les tasques a les quals el CENMA hi dedica molta atenció. Cal fer esment també del treball iniciat sobre els punts d’interès geològic que conformen el patrimoni geològic del Principat.

Al voltant d’una xarxa composta per sis estacions nivometeorològiques, la unitat del medi físic del CENMA desenvolupa un seguit de projectes que permeten als seus investigadors d’incorporar-se a grups de treball i a programes europeus. Dins aquesta línia, a banda del manteniment de les estacions es treballa en la homogeneïtzació de dades històriques (sèries de FEDA), en la modelització meteorològica a mesoescala i en la teledetecció meteorològica.

La informació extreta de les estacions permet elaborar diferents productes com el mapa de perill d’incendi forestal treballat conjuntament amb la unitat del medi biòtic del CENMA. Les dades de les estacions ajuden a l’anàlisi d'episodis extrems i a la percepció dels riscos naturals. En aquest sentit, s’elaboren estudis puntuals sobre esdeveniments geològics i meteorològics rellevants.

Les dades que proporcionen les estacions ajuden igualment a la confecció de l’atles climàtic d’Andorra.

El CENMA té diferents convenis amb altres institucions de recerca i universitàries. Com a exemple, el centre disposa d’un sismògraf i d’un accelerògraf que formen part de la “xarxa sísmica de Catalunya i Regions veïnes” que gestiona l’Institut Geològic de Catalunya. D’aquesta forma, podem tenir accés a les dades sísmiques que afecten el nostre entorn. Mitjançant la col·laboració amb d’altres entitats veïnes, fora d’Andorra, s’ha establert un protocol d’actuació per valorar la percepció dels episodis sísmics a Andorra.

Paral·lelament, la unitat del medi físic confecciona una base de dades on hi ha registrats tots els episodis de riscos naturals esdevinguts a Andorra les darreres dècades. Aquesta base s’ha alimentat recentment amb un treball de recerca històrica portat a terme a l’Arxiu Nacional.

La participació en congressos, les ponències i les comunicacions són una constant del personal del CENMA, tant de la unitat del medi físic com de la unitat del medi biòtic.

És important la tasca de difusió a les escoles. S’imparteixen molt sovint sessions didàctiques als diferents sistemes educatius d’Andorra a alumnes de diferents nivells.

El CENMA acull de manera regular estudiants en pràctiques, ja siguin andorrans, com d’universitats de fora d’Andorra.

Asseguren el funcionament de l’àrea física del CENMA tres geòlegs, una física i un geògraf especialitzat en climatologia.

 

La unitat del medi biòtic

La unitat del medi biòtic s’encarrega de fer recerca sobre ecologia funcional, biodiversitat i canvi global (canvis en els usos del sòl, canvi climàtic, etc.). Ho fa des de dues perspectives: d’una banda, desenvolupa una recerca fonamental (mapes dels hàbitats, catàlegs de les espècies d’Andorra); de l’altra, posa en funcionament una recerca aplicada (estudis dels boscos de protecció, les pastures, aplicacions informàtiques d’ús públic, etc.). Aquests estudis estan tots destinats a donar suport a la gestió dels recursos naturals del país així com servir d’eines per legislar i dur a terme els corresponents plans de conservació i de protecció del patrimoni natural andorrà.

Aquesta unitat del CENMA treballa conjuntament amb altres entitats governamentals del país: Patrimoni natural, Agricultura i Medi Ambient, així com en diversos Comuns.

Per posar a l’abast de la població la informació que es va generant, s’han posat en funcionament dos portals públics de referència al país:

Conjuntament amb la unitat del medi físic, s’està treballant en els riscos naturals i en el canvi climàtic. Recentment, s’ha publicat el primer sistema automàtic diari d’avaluació del perill d’incendi a Andorra (www.incendis.ad). En aquest sentit, l’equip d’investigació del CENMA està desenvolupant estudis per millorar el coneixement de la dinàmica dels incendis forestals dels país.

La unitat del medi biòtic està formada per un equip interdisciplinar: una enginyera de forests, un geògraf especialitzat en sistemes d’informació geogràfica i un biòleg especialitzat en ecologia d’alta muntanya.

 

Difusió i divulgació

A través de la pàgina web de l’Institut d’Estudis Andorrans (www.iea.ad) es pot accedir a la informació, basada en la recerca, generada pel CENMA. Aquesta pàgina posa a l’abast de tothom els continguts dels projectes desenvolupats i de les publicacions efectuades.

La revista del CENMA es publica de forma periòdica amb uns continguts de l’àmbit natural andorrà i es difon cap a tota la gent interessada. L’objectiu d’aquesta revista és donar a conèixer els projectes innovadors realitzats per entitats andorranes i també de veïnes que treballen dins de l’àmbit geogràfic andorrà. Ocasionalment, també s’inclouen articles més globals i rellevants que siguin d’interès per a la població. Els articles publicats es poden descarregar lliurement en format digital des de la pròpia pàgina web de l’IEA.

També es publiquen llibres monogràfics centrats en l’àmbit natural andorrà i que han estat redactats per investigadors reconeguts. El llistat de llibres publicats es pot consultar i sol·licitar a la pàgina web de l’IEA.

Per últim, el CENMA organitza cursos, congressos i jornades orientades a especialistes i a la població interessada en la temàtica. Paral·lelament, també s’organitzen xerrades divulgatives on sovint es conviden ponents de prestigi reconegut dins de la comunitat científica.

 

Estudiants en pràctiques

El CENMA ofereix l’oportunitat als joves universitaris, preferentment els andorrans, de col·laborar dins del CENMA durant l’estiu, o bé desenvolupar projectes de finals de carrera o de màster que tinguin un interès científic per a Andorra.